Ogłoszenia


Wykaz podręczników do szkoły podstawowej i gimnazjum do pobrania.Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce informuje, że szkoła, jako Partner otrzymała dotacje od Stowarzyszenia Rodzicw na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła" wysokości 3735,20 zł w roku 2012 na zakup sprzętu komputerowego oraz w roku 2015 w wysokości 7865,81 zł na stworzenie gabinetu integracji sensorycznej.

Maria AndrzejewskaLista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkółł Integracyjnych w Sokółłce na rok szkolny 2016/17Uwaga! Bardzo pilne!

Zamiana kryteriółw obowiązujących przy rekrutacji do pierwszej klasy gimnazjum w roku szkolnym 2016/17!
Nowe kryteria znajdują się w Uchwale NR XXVII/182/16 Rady Miejskiej w Sokółłce z dnia 23 marca 2016 r.
W związku z tym obowiązuje nowy, zmieniony załącznik nr 4 w Regulaminie rekrutacji

Link do "kryteriółw naboru"

Dyrektor ZSI w SokółłceDyrektor ZSI informuje, że dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/16 zostały ustalone:

- 7 stycznia 2016 – Pierwszy Dzieóą Świąt Bożego Narodzenia w Cerkwi Prawosławnej,
- 5 kwietnia 2016 – sprawdzian w klasie VI,
- 18, 19 i 20 kwietnia 2016 – egzamin gimnazjalny,
- 27 maja 2016 - piątek po Bożym Ciele.

W dni wolne od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje zajęcia opiekuóącze dla uczniów , któłrzy w tych dniach będą w szkole. W tych dniach w szkole nie będzie obiadów.Prośba do Rodziców!
Proszę o sprawdzenie czystości włosów swoim dzieciom.
Higienistka szkolna


Drodzy Rodzice uczniów klas pierwszych !

Informuję, że ze względu na dostarczanie kolejnych opinii o odroczeniu obowiązku szkolnego przez rodzicółw uczniółw klas pierwszych, podział uczniółw na poszczegółlne oddziały odbędzie się 24 sierpnia 2015 r. o godz. 10.00. Mam nadzieję, że wółwczas będzie znana ostateczna liczba uczniółw klas pierwszych. Listy poszczegółlnych klas zostaną opublikowane tego samego dnia ok. godz. 14.00.
Jednocześnie informuję, że zostali przyjęci wszyscy uczniowie zamieszkali poza rejonem szkoły.
Informuję rółwnież, że ze względu na protest anonimowego rodzica w sprawie wniosku dotyczącego zgody rodzicółw na łączenie dzieci starszych z młodszymi, jedynym kryterium uwzględnianym przy tworzeniu oddziałółw klas pierwszych będzie kryterium wieku. Nie będzie zatem można uwzględnić Paóąstwa prółśb o to, by dzieci były razem z koleżanką czy kolegą z przedszkola czy też dzieci zamieszkałe w sąsiedztwie.
Jeżeli ktoś z Paóąstwa potrzebuje dodatkowych informacji, zapraszam do szkoły po 10 sierpnia.
M. Andrzejewska, dyrektor ZSI.


WYPRAWKA SZKOLNA 2015
W ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna", pomoc skierowana jest do:
-uczniółw klas III szkoły podstawowej,
-uczniółw niepełnosprawnych (posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o któłrym mowa w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręcznikółw i materiałółw edukacyjnych przysługuje:
- uczniom pochodzącym z rodzin, w któłrych dochółd na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto lub 664 zł netto, kiedy członkiem rodziny jest osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności;
- uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły (nie więcej niż 5% ogółłu uprawnionych uczniółw), uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie);
- uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochółd.

Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręcznikółw i materiałółw edukacyjnych, składa się w terminie od dnia 17 sierpnia do 7 września 2015 r. do dyrektora szkoły, w któłrej będzie się uczył uczeóą w roku szkolnym 2015/2016 (wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły).

Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu, np. faktury VAT lub oświadczenia o zakupie.